Technický dozor stavebníka

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. ALE - stavbyvedoucí je placený stavební firmou, hájí tedy její zájmy a ne zájmy investora. Proto je velmi vhodné najmout si nezávislý stavební dozor, který není nijak spjatý se stavební firmou a bude tedy hájit zájmy investora - stavebníka. Peníze, které zaplatí investor navíc, se mu mohou mnohonásobně vrátit právě nezávislým dohledem nad prováděním stavby.


ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:


 • Předání staveniště dodavateli stavby
 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby 
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí během výstavby před jejich zakrytím
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Kontrola fakturace podle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby nebo SoD
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků podle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny 
 • Kontrola postupu prací z hlediska harmonogramu
 • Posouzení případných změn stavby (cena, technické řešení, dopad do harmonogramu)
 • Organizování a účast kontrolních dní na stavbě
 • Dohled nad řádným vedením stavebního deníku a zápisy
 • Informovanost investora o postupu prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Kontrola rovinností a výšek stavby
 • Kontrola revizních zpráv
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby 
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)
 • Možnost komunikovat s příslušnými orgány na základě plné moci
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastavených peněz