Stavební dozor

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. Pro stavebníka, který staví svépomocí je tento dozor povinný a je veden zejména z důvodů zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Podle stavebního zákona jde vždy o kontrolní (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace stavby a jednak fyzická osoba (autorizovaný stavební dozor), kterou je ze zákona povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.


ČINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU

  • Odpovídá za dodržení podmínek stavebního povolení
  • Odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu
  • Kontroluje správnost provádění stavebních prací
  • Kontroluje použití vhodných materiálů a stavebních výrobků
  • Kontroluje stavbu s ohledem na právní předpisy
  • Kontroluje správné vedení stavebního deníku
  • Kontroluje dodržování technologických přestávek
  • Provádí poradenskou činnost stavebníkovi
  • Pořizuje fotodokumentaci